خانه / علوم انسانی / بررسی تأثیر رهبری تحول¬آفرین بر خلاقیت کارکنان

بررسی تأثیر رهبری تحول¬آفرین بر خلاقیت کارکنان

بررسی تأثیر رهبری تحول¬آفرین بر خلاقیت کارکنان

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت کارکنان دانشگاه           علوم *** *** به روش توصیفی- همبستگی می باشد. به این منظور برای سنجش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت کارکنان بادر نظر گرفتن نقش میانجی تمرکز بر ارتقاء و درگیرشدن در فرآیندهای خلاق (شناسایی مشکل، رمزگردانی و جستجوی اطلاعات و تولید ایده­ها) از  پرسشنامه های رهبری باس و آوالیو و پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان رندسیپ و جهت سنجش تمرکز بر ارتقاء، شناسایی مشکلات، جستجوی اطلاعات و تولید ایده از پرسشنامه هنکر، سوننتاگ و آنگر ( ۲۰۱۴) استفاده شد ، که پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۴۶/۰،۸۱۶/۰،۷۶۵/۰، ۸۱۲/۰ ، ۷۵۹/۰و ۷۸۶/۰ بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم *** *** می باشد، که براساس فورمول کوکران تعداد نمونه ۱۶۸ نفر از آنها با روشن نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون و آزمون تحلیل مسیر و نرم افزار spss و AMOS ا فهرست مطالب عنوان       &n …

درباره ی digibartar

همچنین ببینید

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن این مقاله بسیار مفصل و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *