خانه / علوم انسانی / بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی”درک سهولت استفاده “

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی”درک سهولت استفاده “

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی”درک سهولت استفاده ”

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی”درک سهولت استفاده ”  در اداره مالیات استان **** است . در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه ی عمیق مدل های مختلف کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی مورد نظر شناسایی و استخراج  شدند . جامعه آماری این پژوهش شامل مودیان مالیاتی هستند که به اداره مالیات شهرستانهای **** مراجعه نموده اند در همین راستا حجم نمونه ۲۸۵نفر برآورد شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه ای ۳۲ سئوالی این شاخص ها مورد تحلیل قرار گرفتند . در انجام این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین جداول ، نمودار و شاخص های مرکزی برای توصیف داده ها و بدست آوردن آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و جهت بدست آوردن آمار استنباطی وتحلیل تاییدی معادلات ساختاری از نرم افزار آماری AMOS استفاده… فهرست فصل ۱ چکیده: ۵ مقدمه: ۱۱ ۱-۱ – بیان مساله: ۱۲ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقيق : ۱۴ ۱-۳-  متغیرهای پژوهش : ۱۵ ۱-۳-۱  متغیر مستقل : ۱۵ ۱-۳-۲  متغیر وابسته : ۱۵ ۱-۳-۳- متغ …

درباره ی digibartar

همچنین ببینید

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن این مقاله بسیار مفصل و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *